Pensjon fra første krone

I helgen ble regjeringspartiene og FrP enig om en stor endring i pensjonslovverket. Det legges opp til at alle ansatte; uavhengig av alder, stillingsprosent og lønn skal ha pensjon fra første krone.

4-banden ønsker ikke å igangsette dette nå – spesielt med tanke på hvor mange bedrifter som har utfordringer som følge av koronasituasjonen. Det foreslås at endringen innføres fra og med 01.01.2023.

Arbeiderpartiet har imidlertid varslet at de synes det er for lenge å vente.

Obligatorisk tjenestepensjon

Bedrifter som har lovens minimum- kan ikke tilpasse ordningen slik at den blir kostnadsnøytral. Avtalepartene oppgir nemlig at minimumssatsen lik 2 % ikke vil bli justert (det var diskutert om å redusere denne til 1,6 % - for å få mulighet for kostnadsnøytralitet).

Her vil økningen bli på 2 % av G per person i 100 % stilling; kr 2 027. For ansatte med redusert stillingsprosent, blir kostnaden redusert forholdsmessig.

Innskuddspensjon

Endringen kan gjøres kostnadsnøytral for foretaket. Etter dagens regelverk åpnes det ikke for å ha en annen innskuddssats for lønn mellom 0-1 G enn det man har valgt for lønn mellom 1-7,1 G. Man må i såfall reduseres innskuddssatsen.

Dersom man ikke velger en tilpasning av innskuddssatsene – kostnadsnøytral – vil kostnaden utgjøre, per dd for en ansatt i 100 % stilling, følgende (For ansatte med redusert stillingsprosent, blir kostnaden redusert forholdsmessig)

I tillegg til ovenstående vil bedriften få en økning i kostnaden for alle ansatte som per dd ikke fyller opptaksvilkårene. I hovedsak gjelder dette:

Ansatte med stilingsposent under 20 %.
Ansatte yngre enn 20 år.

Denne gruppen skal nå inkluderes i pensjonsordningen uavhengig av lengden på type stilling eller lengden på ansettelsesforhold. Fra 01.01.2021 ble det, som nevnt tidligere, fjernet minimumskrav til medlemstid for å få rett til oppspart kapital.

Kostnad per person i lavere stillingsprosent enn 20 % - tilsvarende lønn i 100 % stilling er kr 350 000 (ofte unge mennesker med lav lønn ansatt i lave stillingsprosenter)

Avtalepartene oppga at de ønsker å bidra til en kostnadsovergang for bedriftene. Dette kan gjøres ved at det midlertid gis skatte- eller avgiftslettelser. Det åpnes også for en midlertid reduksjon i arbeidsgiveravgiften.

Latest news

  1. Arctic Insurance -

    Individuell pensjonssparing ned nesten 30 prosent

    Nordmenn har spart langt mindre i individuell pensjon (IPS) ved første kvartal 2022, enn til samme tid i fjor. IPS-innbetalingene utgjorde ca. 250 millioner kroner – ned 29 prosent sammenlignet med første kvartal 2021. Det viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk fra livsforsikringsselskapene.

  2. Arctic Insurance -

    Ny "G" per 1. mai 2021 er på plass

    Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.I dag ble trygdeoppgjøret avklart. Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.