Månedskommentar Juni 2023

Aksjemarkedene så en sideveis utvikling i Norden i juni mens store teknologiaksjer bidro til solid oppgang for USA og verdensindeksen. Ny optimisme innen kunstig intelligens bidro til at Nasdaq ledet an for både juni og første halvår (+32%). Halvlederselskapet NVIDIA ventes å være blant de fremste til å kapitalisere på kunstig intelligens og har vært vinneren med en oppgang på 189% hittil i år. Første halvår var det beste på Nasdaq siden 1983.

De syv største selskapene i S&P 500, som alle kan karakteriseres som teknologiselskaper, utgjør nå ca. 28% av S&P 500-indeksen og er også dominante i verdensindeksen. For indeksinvestoren, som ønsker en diversifisert portefølje, utgjør dette en konsentrasjonsrisiko. Konsensus av analytikere forventer de samme selskapene, de største i verden, å vokse resultatene med nesten 30% årlig over de neste 3-5 årene. Forventningene har gjort at selskapene handler til en gjennomsnittlig P/E på 2023e og 2024e på henholdsvis 53x og 35x. Multiplene trekkes betydelig opp av Amazon, NVIDIA og Tesla, mens Apple, Microsoft, Alphabet (Google) og Meta (Facebook) handles til mer edruelige multipler med gjennomsnittlig P/E i 2023e og 2024e på henholdsvis 28x og 24x. Kan store talls lov gjøre det vanskelig å møte markedets forventninger framover?

I Norden (MSCI Nordic) gikk aksjer innen energi, syklisk konsum og kraft sterkest i juni. Energi steg som følge av sterkere olje og gasspriser, med tungvekter Equinor opp 10%. De svakeste sektorene var helse, materialer og kommunikasjonstjenester. Innen kommunikasjonstjenester kom Viaplay med et betydelig negativt resultatvarsel som bidro til at aksjen falt -71% i juni.

I forkant av rapporteringssesongen har flere selskaper sendt ut betydelige resultatvarsler. De aller fleste av disse har vært negative, hvorav enkelte med påfølgende sterkt negative kursreaksjoner.

Preliminære PMI’er er forventet å ha svekket seg i juni med global PMI ned til 52.9. Den fortsetter å vise en betydelig forskjell mellom industri (manufacturing) og tjenester, der industri-PMI holder seg under nøytralgrensen på 50. Lønnsveksten holder seg på sterke nivåer. I USA viser Atlanta Feds siste lønnsvekstundersøkelse 6,0% vekst, riktignok på negativ trend.

Konsumpriser i den vestlige verden fortsetter på høye nivåer med noe blandet utvikling etter at energi- og matpriser (i USD) har falt tilbake, mens prisveksten i servicenæringer holder seg sterk. Den amerikanske konsumprisindeksen falt til en årstakt på 4,0% i mai og forventes å ha falt ytterligere i juni. Kjerne-KPI falt til 5,3%. I Norge steg både KPI og kjerne-KPI til 6,7%, over forventning.

Norge hevet styringsrenten med 50 bp til 3,75% og økte rentebanen til en topp på 4,25%, der videre hevinger er ventet i august og september. Med KPI fortsatt nær 10% hevet Riksbanken renten 25 bp til 3,75% og hevet rentebanen til en topp på 4,05%. I USA holdt Fed renten uendret på 5,00-5,25% men løftet rentebanen videre og kommuniserte et fortsatt haukete syn.

Etter at stimulansetiltak økte pengemengden i den vestlige verden voldsomt under pandemien så har den siste tids innstrammende pengepolitikk gjort at pengemengdeveksten har kommet kraftig ned. Veksten i pengemengdeaggregatet M2 har i Norge falt til en marginal positiv årsvekst mens den er ned -0,5% siste tre måneder. I USA er pengemengden (M2) ned -4% år-over-år. Sterk negativ pengemengdevekst er ytterst sjelden og har vært forbundet med kraftig tilbakegang i økonomien.

Lange statsrenter steg i juni. Amerikanske, tyske, norske og svenske tiårsrenter steg med hhv 19 bp, 11 bp, 32 bp og 25 bp til hhv 3,8%, 2,4%, 3,6% og 2,5%. De amerikanske og norske rentekurvene er inverterte og rentemarkedet signaliserer dermed resesjon. En fallende rentekurve gjør det vanskelig for banker, som låner ut langt og finansierer seg kort, å yte profitable lån, noe som begrenser tilgangen på kreditt.

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling og var opp 0,5% i juni og 5,5% i første halvår. Shipping og oljerelatert virksomhet ledet an mens eiendomssektoren var klart svakest. Internasjonalt så vi europeiske og amerikanske Investment Grade-kredittpåslag falle tilbake.

Energi ledet an blant råvarene i juni. Naturgassprisen fortsetter å være volatil, men fikk en rekyl i juni etter svak utvikling det siste året. Oljeprisen steg etter at etterspørselen for olje fra Asia viste styrke og OPEC kommuniserte videre produksjonskutt. I USA er oljelagrene på meget lave nivåer og flere indikatorer tilsier en stram tilbudsside framover. Blant basemetallene steg kobber, sink og jernmalm mens aluminium falt tilbake. Matråvarene hvete, ris og soyabønner styrket seg i juni mens mais falt tilbake.

Den norske kronen styrket seg mot euro, dollar og gull i juni etter å ha svekket seg betydelig de første fem månedene av året.

Etter et sterkt første halvår i finansmarkedene ønsker vi våre kunder en riktig god sommer.

Tabell Juni

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.