Markedskommentar Desember 2023

Et godt investeringsår for renter og aksjer!

2023 ble et godt investeringsår med solid avkastning for både aksjer og obligasjoner. Høyere styringsrenter bidro til lavere KPI-vekst, som igjen gjorde at langrentene falt tilbake til nivået ved begynnelsen av året, noe som ga en sterk sluttspurt for aksjer. Mens både Oslo Børs og den nordiske indeksen ga tosifret avkastning her i Norden så var det Nasdaq som ledet an med en oppgang på 43 %. ‘The magnificent seven’, tungvekterne i Nasdaq, S&P500 og MSCI World Index, bidro til at alle disse steg med mer enn 20 %. 

Helsesektoren oppnådde sterkest avkastning i Norden (MSCI Nordic) i 2023 etter at tungvekter Novo Nordisk var opp 49 % (i DKK) etter god utvikling for slankemedisinen Wegovy. Syklisk konsum og industri gjorde det også godt, mens IT, energi og kraft gjorde det svakest.  Innkjøpssjefsindekser for produksjonsbedrifter har generelt vært svake i 2023 men bedret seg noe i andre halvår og endte året nær nøytralnivået på 50. Jobbmarkedet i USA, Europa og Norden fortsetter å vise styrke med fortsatt lav arbeidsledighet og sterk lønnsvekst.

Sentralbankene fortsatte å heve styringsrentene i 2023 etter at KPI-tallene har ligget høyere enn målene og arbeidsmarkedene holder seg stramme. Den nedadgående trenden i KPI-tallene gjorde derimot at takten ble redusert i andre halvår og sentralbankene ventes nå å kutte rentene allerede i 2024. Etter at den amerikanske sentralbanken (Fed) holdt styringsrenten i ro i desember så har de hevet med 1 %-poeng i 2023 til 5,25 %-5,50 %. Mens Fed guidet mot tre rentekutt i 2024 så peker markedsforventningene mot hele seks kutt. ECB holdt renten uendret i desember og har hevet renten med 2 %-poeng til 4,5 % i 2023. 

Norges Bank overrasket med 25 bp heving i desember begrunnet med svak krone og stramt arbeidsmarked. Styringsrenten ble satt opp med 1,75 %-poeng i 2023 til 4,5 %. Norges Bank guidet på at rentetoppen er nådd og første rentekutt til høsten som følge av svake økonomiske utsikter og at KPI-veksten ventes å fortsette å svekke seg.

Den norske kronen tok igjen noe av det tapte etter rentemøtet i desember, men svekket seg likevel –4 % mot USD, -6 % mot EUR og –12 % mot gull i 2023. Lange statsrenter beveget seg mye også i 2023, men endte relativt flatt for året etter å ha falt betydelig tilbake etter toppen i oktober. Statsrentekurvene priser inn betydelige rentekutt etter 6 måneder.

Nordiske kredittmarkeder utviklet seg sterkt relativt til mange aktivaklasser i 2023. DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks (NOK) var opp 11 % for året etter 1,3 % oppgang i desember. Økning i underliggende rentenivå gjennom året (hovedsakelig flytende rente) og fall i kredittpåslaget med -43 bp bidro til den sterke avkastningen. Shipping-, oljeservice- og finansobligasjoner var positive bidragsytere. Eiendomsobligasjoner bidro negativt for andre året på rad der renteoppgangen har gitt press på eiendomspriser og gjeldsbetjeningsevne. Lavere renteutsikter gjorde imidlertid at eiendom hadde en god slutt på året. 

Blant råvarene var energi og matråvarer svake mens jernmalm og gull hadde et sterkt år. Etter et sterkt 2022 så falt oljeprisen tilbake i 2023. Markedet snudde fra underskudd av olje i 2022 til overskudd i 2023. OPEC forsøkte å balansere ut overskuddet ved å kutte i produksjonen. Produksjonen utenfor OPEC, hovedsakelig USA, viste seg imidlertid å være sterkere enn forventet. Naturgassprisen falt betydelig i 2023 etter en meget turbulent 2021-2022. En mild vinter og sterke lagre førte til spesielt svak utvikling i første halvår. I andre halvår førte en arbeidskonflikt i Australia samt uro i Midtøsten til volatilitet i prisen uten at det ga det store utslaget. Lagrene endte 2023 på rekordnivåer. 

2023 minnet oss nok en gang på utfordringen ved å ‘time’ markedet. Til tross for renteøkninger, resesjonssignaler, krigsutbrudd m.m. så leverte aksjer og selskapsobligasjoner nok en gang sterk avkastning. For 2024 gjentar vi derfor budskapet; ‘stay invested’.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.