Markedskommentar November 2023

Beste måned for obligasjoner siden 1985!

Lange statsrenter falt kraftig i november; en reversering fra sterk oppgang i september og oktober. Dette ga en rotasjon i det norske og nordiske aksjemarkedet mot mer rentesensitive selskaper og sektorer, som eiendom, syklisk konsum, vekstselskaper og kvalitetsselskaper med høyere prisingsmultipler enn markedet. Aksjer innen olje og shipping falt. I Norden steg VINX indeksen med solide 7,0 % i november (målt i norske kroner), mens i Norge steg OSEFX indeksen med 2,9 %. S&P 500 indeksen i USA steg med hele 8,9 %. 

Etter bekymringer rundt høyt tilbud av lange statspapirer i USA, ble markedet beroliget av planen for nye utstedelser. Det amerikanske finansdepartementet planlegger mindre utstedelse av lange statsobligasjoner enn forventet i 2024. Noen dager senere kom amerikanske inflasjonstall for oktober, som viste vekst i konsumprisene på 3,2 % år/år mot 3,3 % forventet, og ned fra 3,7 % foregående måned. Ingen ytterligere renteøkninger prises inn av rentemarkedet i USA. Samtidig er veksten god, med endelig BNP-vekst for 3. kvartal på 5,2 %. I Euroområdet kom inflasjonen også inn lavere enn forventet på 2,4 % år/år mot 2,7 % konsensus. I Sverige holdt Riksbanken styringsrenten uendret, etter 50-50 sannsynlighet for en heving i forkant av rentemøtet. Amerikansk 10 årig statsrente falt fra 4,93 % til 4,33 % i november. Norsk 10 årig statsrente falt fra 4,09 % til 3,60 %. Norske og svenske kroner styrket seg med henholdsvis 3 % og 6 % mot amerikanske dollar.

Kredittmarkedet steg i november. DNBs nordiske høyrenteindeks var opp med rundt 1 %. Oppgangen var størst for eiendomsobligasjoner i Sverige, som har hatt svak utvikling tidligere i 2023. I Europa og USA kom kredittpåslagene enda mer ned enn i Norden, noe som i kombinasjon med lavere rentenivå, ga sterk avkastning. Globale markeder har overvekt av fastrentepapirer, mens det er overvekt av flytende rente obligasjoner i Norden.   

Resultatsesongen i Norden ble god for de største selskapene, men mer blandet for de små. Likevektet mellom 168 selskaper i VINX indeksen kom salget inn som forventet (+0,1 %), mens bunnlinjen var svakere (-2,5 %). Ser man derimot på de 25 største selskapene i indeksen, var både omsetning og bunnlinjen bedre enn forventet med henholdsvis 1,0 % og 4,2 %. Det var også en positiv kursreaksjon på rapporteringsdagen med 1,8 %. Resultatveksten er fortsatt god, med 15 % økt topplinje og 11 % økt nettoresultat år/år. Aksjer innen energi og finans overrasket på oppsiden, mens forsyning og eiendom overrasket på nedsiden. 

Brent oljepris for januar-levering falt fra 85 til 83 dollar per fat i november. Nederlandsk gasspris falt marginalt fra 13,8 til 13,1 dollar per mmbtu. Prisene på både kobber og jernmalm steg med 4 %, mens aluminiumsprisen falt med -4 %. Matvarepriser som hvete, soya og ris steg med henholdsvis 3 %, 4 % og 8 %.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.